Illustrative image

Legislatívne
návrhy

detail

Informácie o pokroku dosiahnutom do 30. júna 2016 v oblasti legislatívnych návrhov nájdete tu.

 • Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia, COM (2013) 579

  Com / Oeil / Správa o pokroku
 • Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 zo 16. decembra 2002 o štatistike železničnej dopravy, pokiaľ ide o zber údajov o tovare, cestujúcich a nehodách, COM (2013) 611

  Com / Oeil / Správa o pokroku
 • Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1365/2006 o štatistike prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia, COM (2013) 484

  Com / Oeil / Správa o pokroku
 • Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej štatistike cien zemného plynu a elektriny a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/92/ES o postupe Spoločenstva na zlepšenie transparentnosti cien plynu a elektrickej energie účtovaných priemyselným koncovým odberateľom, COM (2015) 496

  Com / Oeil / Správa o pokroku
 • Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza spoločný rámec pre európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností na základe údajov na individuálnej úrovni získavaných zo vzoriek, COM (2016) 551

  Com / Oeil / Správa o pokroku
 • Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.99/2013 o európskom štatistickom programe na roky 2013 až 2017 predĺžením jeho trvania na roky 2018 až 2020, COM (2016) 557

  Com / Oeil / Správa o pokroku

KALENDÁR ZASADNUTÍ

Pracovná skupina Rady pre štatistiku bude zasadať v nasledovné dni (2016):

Logo of the SO SR

KONTAKT

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Slovenská republika

www.statistics.sk