Illustrative image

Program slovenského predsedníctva
a predsedníckeho TRIA

detail

Program predsedníctva: júl až december 2016

Holandsko, Slovensko a Malta tvoria predsednícke TRIO pre osemnásťmesačné obdobie od 1. januára 2016 do 30. júna 2017. Slovensko bude predsedať Rade EÚ v 2. polroku 2016.

Všetky tri predsedníctva sa v oblasti európskej štatistiky zamerajú na aktivity smerujúce k poskytovaniu relevantnej a kvalitnej európskej štatistiky, ktorá sa tvorí v súlade s nariadením (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike a riadi sa Kódexom postupov pre európsku štatistiku. TRIO bude tiež podporovať iniciatívy, ktoré tvoria základ pre implementáciu Vízie 2020 zameranej na modernizáciu a posilnenie Európskeho štatistického systému v oblasti rozvoja zberu údajov, globalizácie, zníženia nákladov na produkciu štatistík a monitorovania spoločenského vývoja. Pri podpore týchto iniciatív bude TRIO brať do úvahy, že kľúčové zásady subsidiarity a proporcionality EÚ musia byť vždy dodržané a že investičné náklady na implementáciu Vízie 2020 nesmú byť nadmerné.

Hlavná línia slovenského programu je daná programom predsedníckeho TRIA. Za účelom dosiahnutia cieľov stanovených v tomto programe bude slovenské predsedníctvo venovať osobitú pozornosť posilneniu dôvery v európsku štatistiku, jej harmonizáciu ako i redukciu nákladov na jej produkciu a zníženie záťaže respondentov. Slovenské predsedníctvo bude stavať na výraznom pokroku dosiahnutom holandským predsedníctvom a predchádzajúcimi predsedníctvami.

Neuzavreté legislatívne návrhy

Slovenské predsedníctvo bude pokračovať v prácach na ukončení a publikovaní návrhov nariadení o:

  • štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií,
  • štatistike prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách,
  • štatistike železničnej dopravy,
  • štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami.

Stavajúc na pokroku dosiahnutom holandským predsedníctvom budú pokračovať práce v Rade a tiež v Európskom parlamente so snahou uzatvoriť návrh nariadenia o:

  • európskej štatistike cien elektriny a zemného plynu.

Nové legislatívne návrhy

Okrem toho sa očakáva, že Komisia počas slovenského predsedníctva predloží dva návrhy nariadení:

  • predĺženie Európskeho štatistického programu 2013-2017 na obdobie 2018-2020 s cieľom jeho zosúladenia s Viacročným finančným rámcom (MFF) 2014-2020,
  • rámcové nariadenie pre európske štatistiky o osobách a domácnostiach, založených na individuálnych údajoch zbieraných výberovo (IESS).

KALENDÁR ZASADNUTÍ

Pracovná skupina Rady pre štatistiku bude zasadať v nasledovné dni (2016):

Logo of the SO SR

KONTAKT

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Slovenská republika

www.statistics.sk